Hướng dẫn cấu hình VPN Site-to-Site trên các thiết bị Draytek Vigor đơn giản nhất

21

I/Định nghĩa VPN      

Là một mạng riêng ảo được viết tắt của Virtual Private Network  để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ.  II/Các loại VPN Draytek Vigor hỗ trợ.
      1.Remote Dial-In User .
             Tương tự kết nối Client to Site (Cisco), kết nối người sử dụng ở bất kỳ đâu (có Internet) về Chi Nhánh/Văn Phòng để có thể sử dụng các dịch vụ trong local Chi Nhánh/ Văn Phòng đó (FTP Server, Mail Server, WEB server…).
       2.LAN to LAN.
             Tương tự Site to Site (Cisco) nhằm kết nối mạng Local ở hai Chi Nhánh/Công Ty với nhau nhằm mục đích chia sẻ tài liệu, tài nguyên giữa hai Chi Nhánh/Công Ty với nhau.
  III/ Cấu hình VPN – LAN to LAN.
      1. Mô hình 2 chi nhánh

Mô hình Site-to-Site

Chi nhánh A 
            – Rotuer WAN IP: 118.69.74.2 (Server – Dial-In mode)
            – Router LAN IP: 118.69.73.17/29.
            – IP Sec Pre-share key: 12345678
Chi nhánh B
            – Router WAN IP: 118.69.224.87 (Client – Dial-Out mode).
            – Router LAN IP: 192.168.1.1/24.
            – IP Sec Pre-share key: not required.

Mở IP Sec để có thể kết nối trên hai Chi Nhánh (làm trên cả hai Chi Nhánh)

Phần I: Cấu hình LAN-to-LAN Mode Server (Dial-In) trên Chi Nhánh A

Khai báo IP Sec Pre-share Key trên Dial-In Router
Chọn 1 Index để khai báo cấu hình Dial-In Router
Khai báo các thông số trong Common Settings
– Profile Name: Tên hiển thị của kết nối.

– Enable this Profile: Active profile này

– Call Direction: Mode của Router khi tham gia cấu hình LAN-to-LAN

Dial-Out Settings: Bỏ qua vì chúng ta đang cấu hình Dial-In mode
Khai báo các thông số trong Dial-In Settings
§  Allow Dial-In Type: Cho phép giao thức nào có thể kết nối khi sử dụng cấu hình LAN-to-LAN.
§  Usernam/Password: Khai báo khi sử dụng giao thức PPTP hoặc L2TP khi cấu hình LAN-to-LAN.
Khai báo các thông số trong TCP/IP Network Settings
§  Remote Network IP: IP LAN (đầu xa) của Chi Nhánh B.
§  Remote Network Mask: Subnet Mask (đầu xa) của Chi Nhánh B.
§  Local Network IP: IP LAN của Router Chi Nhánh đang cấu hình.
   Local Network Mask: Subnet Mask của Router Chi Nhánh đang cấu hình
Click OK để xác nhận cấu hình và sẽ được két quả như trên 

Phần II: Cấu hình LAN-to-LAN Mode Server (Dial-In) trên Chi Nhánh B

Khai báo IP Sec Pre-share Key trên Dial-In Router
Chọn 1 Index để khai báo cấu hình Dial-Out Router

Khai báo các thông số trong Common Settings
§  Profile Name: Tên hiển thị của kết nối.
§  Enable this profile: Active profile này.
§  Call Direction: Mode của Router khi tham gia cấu hình LAN-to-LAN.
§  VPN Dial-Out Through: Chọn cổng WAN để kết nối Dial-Out tới Router Dial-In.
Khai báo các thông số trong Dial-Out Settings
§  Type off Server I am calling: Chọn giao thức kết nối tới Dial-In Router.
§  Server IP/Host Name for VPN: IP/Domain Dial-In Router.
                     IKE Authentication Method: Phương thức chứng thực giữa Dial-Out Rotuer và Dial-In Router
    Username/Password: Chỉ có tác dụng khi sử dụng giao thức PPTP hoặc L2TP
Khai báo các thông số trong TCP/IP Network Settings
§  Remote Network IP: IP LAN (đầu xa) của Chi Nhánh A.
§  Remote Network Mask: Subnet Mask (đầu xa) của Chi Nhánh A.
§  Local Network IP: IP LAN của Router Chi Nhánh đang cấu hình.
§ Local Network Mask: Subnet Mask của Router Chi Nhánh đang cấu hình 
Kết quả, nếu status là Online thì cấu hình đã đúng trên cả hai Chi Nhánh

 2. Mô hình nhiều chi nhánh

Mô hình kết nối nhiều Chi Nhánh

  Việc cấu hình VPN kết nối giữa A và B, A và C thì chúng ta cấu hình bình thường như mục 4.1, ta được như sau:


A to B và A to C

Nếu đã cấu hình thành công được như thế này thì việc truy cập từ A đến B và C đã thành công, B đến A thành công và C đến A thành công nhưng từ B đến C chưa thành công. Chúng ta phải khai báo đường Route Chi Nhánh còn lại trong mục cấu hình Lan to Lan (cấu hình tại B thì khai báo subnet LAN của C và ngược lại) như sau:

Cấu hình trên Router B

Với: 192.168.100.1 là IP LAN của Router C, /24 là subnet của IP LAN trên.
    Làm tương tự cho Router C thì chúng ta đã kết nối 3 Chi Nhánh với nhau thành công.  Test bằng cách đứng tại từng Chi Nhánh ping IP LAN các Chi Nhánh còn lại, nếu reply thì ok, not reply thì kiểm tra lại cấu hình.   Tương tự cho n Chi Nhánh thì chúng ta chỉ việc add Router Subnet khi muốn các Chi Nhánh con nào muốn truy cập dữ liệu với nhau.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
BÌNH LUẬN
Loading...